Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Laboratorium Pomiarowe „MUTECH” Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp. J.,
99-400 Łowicz, Nowy Rynek 26, tel./faks: 46 837 04 44/ 46 834 01 00, e-mail: iodo@mutech.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie oraz wymogiem ustawowym w pozostałej części. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową przyjęcia podania o pracę.

7) Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane.